ZWZA - 29 lipca 2020

ZWZA – 29 lipca 2020

10 lipca 2020

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 lipca 2020 r. o godz. 12.00, w siedzibie notariusza Pana Jana Borskiego przy Alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które obejmuje: wprowadzenie, bilans, rachunek
  zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych a pozostałej części na kapitał rezerwowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji rejestrem akcjonariuszy oraz wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.