Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 27 kwietnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 27 kwietnia 2021 r.

12 kwietnia 2021

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10.30, w siedzibie notariusza Pana Jana Borskiego przy Alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które obejmuje: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2020 na pozostałe kapitały rezerwowe.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.