Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30 września 2020

      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), zwanej dalej jako „Ustawa”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A z siedzibą w Szczecinie zwane dalej jako „Spółka”, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.         

      Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.          

     W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A do złożenia dokumentów akcji (świadectw depozytowych) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Władysława IV 9B 70-651 Szczecin, pokój nr 205 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd PPC Gryf S.A.