Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 12 listopada 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 listopada 2020 r.

7 października 2020

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 listopada 2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie notariusza Pana Jana Borskiego przy Alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Patrick Jean-Claude Pierre Poirrier ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Patrick Collin do składu Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.